องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

    รายละเอียดข่าว

แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 
เขียนที่.................................
 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ...................
 
                   ข้าพเจ้า....................................................................อายุ.................ปี สัญชาติ.....................
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน........................แขวง/ตำบล.......................
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท์..................................
 
                   ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
                    สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท...............................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ.......................................ตารางเมตร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้
(๑)    รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
(๒)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๓)    หนังสือจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
(๔)    หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)


    เอกสารประกอบ

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ