องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.จัดหาบริการพื้นฐานที่สะดวก และเพียงพอ จำเป็นแก่การดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน
2. ปรับปรุง และซ่อมแซม ถนน คลอง และสระเก็บกักน้ำ
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และการบริหารการพัฒนาบุคคล

1. จัดหาบริการพื้นฐานและคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากร การศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
2. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้กับประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และ สิทธิเสรีภาพ และความรู้ต่างๆ
4. เสริมสร้างความรู้ และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในตำบล
5. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

1. พัฒนาศักยภาพด้านการจำหน่ายในรูปแบบ ต่างๆ
2. ส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาฝี มือในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการค้า การพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม
3. สนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

1. พัฒนาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน สวัสดิการ และเบี้ยยังชีพ สภาพความเป็นอยู่ทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
 
ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด การพัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชน

1.พัฒนาให้เป็นแหล่งสุขภาพ
2. พัฒนาคน ชุมชน และสังคม ในด้านการจัดการพัฒนาสังคม งานพัฒนาคุณภาพชีวิต งานฝึกอบรมประชาชน งานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี งานสงเคราะห์ประชาชน และงานสวัสดิการสังคม
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรม และการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
 
ยุทธศาสตร์าด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตะหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
2. ดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม
 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น