องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไทร


โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองไทร ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองไทร ประจำปี 2558
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
          ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองไทร มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองไทร ประจำปี 2558 ในปีงบประมาณ 2558   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  เป็นเงิน  41,300 บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.1  เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้
1.2  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง
1.3  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
1.4  เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
 
2. วิธีดำเนินการ
          2.1  ประชุมชี้แจงโครงการแก่ อสม.,ผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุ
          2.2  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
2.3  ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าอบรมทุกคน
2.4  ชี้แจงแนวทางการดำเนินการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองไทรฃ
2.5  สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ทำบุญ  ออกกำลังกาย  สวดมนต์ไหว้พระและการฝึกสมาธิ    การให้ความรู้   การสันทนาการต่างๆ    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
          2.6  สรุปและประเมินผลโครงการ
 
3. ระยะเวลาดำเนินการ
    รุ่นที่  1  วันที่   6  กรกฎาคม  2558
          รุ่นที่  2  วันที่  7  กรกฎาคม  2558
 
4. สถานที่ดำเนินการ
          ณ  ศาลาประชาคมบ้านไทรงาม ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
5. งบประมาณ
          จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
จำนวน  41,300 บาท  รายละเอียด  ดังนี้
    5.1  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  เครื่องดื่มและอาหารว่าง 2 มื้อ 
          สำหรับผู้สูงอายุ   360 คน x 100  บาท                           เป็นเงิน           36,000 บาท
    5.2  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม
                ค่าป้ายโครงกา   1  ผืนๆ ละ     500  บาท                      เป็นเงิน              500           บาท
          5.3  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 รุ่นๆละ 4 ชั่วโมงๆละ 600 บาท           เป็นเงิน           4,800  บาท
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          6.1  ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง
          6.2  ผู้สูงอายุมีการปรับตัวได้ดีขึ้น สนใจเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมในชมรมอย่างต่อเนื่อง
          6.3  ผู้สูงอายุมีสุขร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยด้วยโรคหรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง
          6.4  เกิดความเข้าใจและสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน


    เอกสารประกอบ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองไทร ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ