องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไทร


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นตำบลหนองไทร

    รายละเอียดข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นตำบลหนองไทร
เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
        ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) ชมรมเด็กและเยาวชนตำบลหนองไทร  มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ป้องกันกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นตำบลหนองไทร
 ในปีงบประมาณ  2558   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร   เป็นเงิน 35,760 บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
 
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)
1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
1.1  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และ   โรคเอดส์
1.2  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
                        1.3  เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธ์ภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น
          1.4  เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต
 
2. วิธีดำเนินการ
          2.1  ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน คัดเลือกโครงการ เขียนโครงการ
          2.2  เสนอโครงการไปยังสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
          2.3  ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตามกำหนด/รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ทราบ
 
3. ระยะเวลาดำเนินการ
          วันที่  11 – 12 กรกฎาคม  2558
 
4. สถานที่ดำเนินการ
          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 
 
 
 
 
5. งบประมาณ
          จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
จำนวน  35,760  บาท  รายละเอียด  ดังนี้
    5.1  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ  เครื่องดื่มและอาหารว่าง 2 มื้อ จำนวน 2 วัน
          สำหรับเด็กและเยาวชน   150 คน x 100  บาท        x 2 วัน           เป็นเงิน           30,000 บาท
    5.2  ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม
                ค่าป้ายโครงการ   1  ผืนๆ ละ     360  บาท                     เป็นเงิน              360           บาท
          5.3  ค่าตอบแทนวิทยากร 
                วันแรก   จำนวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวม 2,400 บาท
                วันที่สอง จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวม 3,000 บาท     เป็นเงิน           5,400  บาท
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          6.1  เด็กและเยาวชนทั่วไปมีความเข้มแข็ง และลดพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์
6.2  เด็กและเยาวชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ตลอดจน การสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
          6.3  เด็กและเยาวชนทั่วไปมีทักษะ และภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
          6.4  เด็กและเยาวชนทั่วไปมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต


    เอกสารประกอบ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นตำบลหนองไทร
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ