องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองไทร


โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกงอทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร

    รายละเอียดข่าว

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร
อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล

                        กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน    โดยจัดทำเป็นแผนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนกำลังเผชิญอยู่ได้  โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง  และคำนึงถึงศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นหลัก
วัตถุประสงค์

๑.เพื่อชี้แจงระเบียบ หลักการ ในการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร

๒.เพื่อสนับสนุนกระบวนการค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำแผนชุมชน

๓.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขประจำปี

๔งเพื่อประสานแผนและบูรณาการแผนกับแผนงานอื่นๆ

เป้าหมาย
จำนวน  ๙๘ คน   ประกอบด้วย
๑.       อสม.จำนวน                           ๑๑              คน
๒.       ผู้นำชุมชน                              ๑๑              คน
๓.       สมาชิก อบต.,ผู้บริหาร          ๒๖              คน
๔.       ประธานชมรมผู้สูงอายุ         ๑๑              คน
๕.       ผู้บริหารโรงเรียน                    ๔               คน
๖.       ตัวแทนเยาวชน                       ๑๑             คน
๗.      ตัวแทนเกษตรหมู่บ้าน            ๑๑             คน
๘.       ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน               ๑๑             คน
๙.       ตัวแทนชมรมผู้พิการ                ๒             คน
กิจกรรม

๑.จัดประชุม/อบรมให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน   

๒.เสนอแผนงาน / โครงการต่างๆ ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหา

๓.ประเมินผลการดำเนินงานจากแผนงาน / โครงการที่ได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม

ระยะเวลาดำเนินการ
                พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร จำนวน ๑๒,๘๐๐  บาท

๑.ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชาคม  จำนวน  ๙๘  คน ๆ ละ  ๑๐๐ บาท    เป็นเงิน  ๙,๘๐๐ บาท

๒.ค่าวัสดุดำเนินการอบรม   เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท

การประเมินผล

๑.ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเข้าใจปัญหาสาธารณสุข  มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

๒.ผู้เข้าร่วมประชุมนำปัญหามาทำแผนงาน/โครงการ ร่วมดำเนินการแก้ปัญหาของหมู่บ้านตนเอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.แกนนำเครือข่ายสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการค้นหาปัญหาของชุมชน

๒.ได้แผนชุมชนระดับหมู่บ้าน / ตำบล ที่ตรงตามสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชน

๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนางานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
                อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองไทร /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนป่าโอบ
ผู้เสนอโครงการ
 
  ( นางศิระประภา  อริยะมนตรี )
ตำแหน่ง  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองไทร
ผู้เห็นชอบโครงการ
 
( นายธนกร  วีระเทศ)
ตำแหน่ง  กรรมการและเลขานุการกองทุน
ผู้อนุมัติโครงการ
 
( นายจอง  เกลื่อนกลางดอน )
ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร 
งบประมาณ  ๑๒,๘๐๐  บาท


    เอกสารประกอบ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนของกงอทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไทร
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ