องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th
 
 


ชำระภาษี

    รายละเอียดข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาษีบำรุงท้องที่

 

 

 

 

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ได้แก่  ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล  หรือคณะบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

ผู้ที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  คือผู้เป็นเจ้าของที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  ให้เจ้าของที่ดินไปขี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินต่อกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ที่ดินตั้งอยู่ช่วง  4  ปีตามที่จะประกาศให้ทราบ

การชำระภาษีบำรุงท้องที่  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  ต้องนำเงินไปชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ถึง  เดือนเมษายนของทุกปีถ้าหากไม่ชำระภาษีภายในกำหนดจะตกเป็นภาษีค้างชำระ

เงินเพิ่ม

 •  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด  ต้อง

เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

 •  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินไม่ถูกต้อง  ทำให้

จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

 •  ชี้เขตแจ้งจำนวนที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงาน

สำรวจทำให้จำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีลดน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1  เท่าของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

 •  ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อย

ละ  24  ต่อปี  ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

บทกำหนดโทษ

 •  ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งความเท็จใช้ถ้อยคำ

เท็จตองคำถามเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง  เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 •  ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขต  หรือไม่ยอมแจ้ง

จำนวนเนื้อที่  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 •  ผู้ใดขัดขวางเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  ต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกิน  1  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  1,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 •  ทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบชำระภาษีบำรุงท้องที่

ที่ค้างชำระอาจถูกยึด  อายัด  หรือขายทอดตลาดได้

 

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

 

 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ได้แก่  โรงเรือน  หรือสิ่งปลุกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน  ที่ใช้ต่อเนื่องจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ที่ให้เช่า  ที่ทำการค้าขาย  ที่ไว้สินค้า  ที่ประกอบอุตสาหกรรมที่ให้ญาติพ่อแม่หรือผู้อื่นอยู่อาศัยและซึ่งใช้ในกิจการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  ไปขอรับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

การชำระภาษี  เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว  จะชำระเงินได้ทันที  หรือจำชำระภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินก็ได้ถ้ามิได้ชำระภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินถือว่าเป็นภาษีค้างชำระ  และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละของค่าภาษี  ดังนี้

 1.  ค้างไม่เกินหนึ่งเดือน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5

ของภาษี

 1.  ค้างเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน  เสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ  5  ของค่าภาษี

 1.  ค้างเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน  เสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ  7.5  ของค่าภาษี

 1.  ค้างเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน  เสียเงินเพิ่ม

ร้อยละ  10  ของค่าภาษี

อัตราการเสียภาษี  เสียร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี

บทกำหนดโทษ  ผู้ใด

 1.  ละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน

ภายในกำหนดเวลา  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  200  บาท

 1.  โดยรู้หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรียก  ไม่แจ้ง

รายการเพิ่มเติมเพื่อเรียกร้องไม่นำพยานหลักฐานมาแสดงหรือไม่ตอบคำถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ซักถาม  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  500  บาท

 1.  รู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจยื่นข้อความเท็จหรือให้

ถ้อยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง  หรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีเลี่ยงการคำนวณค่ารายปี  มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

 1.  ทรัพย์สินของผู้ที่มิได้ชำระภาษีและเงินเพิ่มภายใน 

4 เดือน อาจถูกอายึด อายัด หรือขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรืออกกฎหมายอายัด

 

 

 
 

ภาษีป้าย

 

 

ป้ายที่ต้องเสียภาษี  ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ

การยื่นแบแสดงรายการภาษีป้าย  เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี

การชำระภาษีป้าย ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

อัตราการเสียภาษี

 1. ป้ายอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ  500

ตารางเซนติเมตร

 1.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนอังกฤษต่างประเทศและหรือ

ปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

 1.  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย หรือป้ายที่มีอักษรไทย

บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

                ป้ายดังกล่าว เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว มีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ต้องเสียภาษี 200  บาท

เงินเพิ่ม

 1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในกำหนด

เสียเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องเสียภาษี

 1.  ยื่นแบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ทำให้เงินที่ต้องเสีย

ภาษีป้ายลดลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

 1.  ไม่ชำระภาษีภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2

ต่อเดือนของเงินที่ต้องเสียภาษี

บทกำหนดโทษ  ผู้ใด

 1. รู้อยู่แล้วหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบคำถาม

เท็จ แสดงหลักฐานเท็จ เพื่อพยายามหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 -  50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 1.  จงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวาง

โทษปรับ ตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท

 1.  ทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่าย โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรืออกกฎหมายอีก

-

 

 
 

การขออนุญาตและค่าธรรมเนียมให้ประกอบกิจการค้า

ซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

 

 

 

ประเภทสินค้าที่ต้องขออนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่

                การค้าซึ่งกำหนดให้ควบคุมตารมพระราชบัญญัติสาธารณสุขพุทธศักราช 2535 เรื่องควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยมีด้วยกันทั้งสิ้น  126 ประเภท  เช่น การเลี้ยงสุกร การต่อ การประกอบ หรือซ่อมแซมเครื่องจักร การสะสมอาหารสัตว์ การเจียรในเพชร พลอย เป็นต้น

ขั้นตอนการขออนุญาต

 1. เจ้าของกิจการค้ายื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขออกไปตรวจสถานที่ ถ้า

เห็นว่ามีการปฏิบัติ จัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการค้านั้น เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขลักษณะตามข้อบังคับ ก็จะเสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต

 1. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตแล้ว จะ

ออกใบอนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของกิจการค้าตามอัตราค่าธรรมเนียม

 1.  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าเจ้าของกิจการยัง

จัดสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จะมีคำสั่งให้แก่ไข แต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับจนกว่าจะแก้ไขถูกต้องจึงจะออกใบอนุญาต

ระยะเวลายื่นคำร้องขอร้องขออกใบอนุญาต ผู้ประกอบกิจการค้าควรยื่นคำร้องในช่วงเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม ของทุกปี  เพื่อออกใบอนุญาตประกอบการค้าปีต่อไป

                ใบอนุญาตที่ออกให้จะสิ้นสุดในวันที่  31  ธันวาคม  แห่งปีที่ออก

 

 

 

 

 

 

 ********************************************************************

 

ภาษีจากท่าน เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นของเรา

 

*****************

“ท้องถิ่นจะเจริญ จงอย่าเมินเสียภาษี    เอกสารประกอบ ชำระภาษี
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2562