องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th
 
 


มอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจดังนี้ ที่ อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน หมายเหตุ ๑. อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อำนาจในการอนุญาต/ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ๒. การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม ม.๔, ม.๓๓, ม.๕๖ และ ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท) ๓. รับเรื่องราวร้องทุกข์ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อำนาจในการตัดสินใจ/สั่งการให้ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในทันที

    เอกสารประกอบ มอบอำนาจการตัดสินใจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2559