องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
         แหล่งน้ำในเขตตำบลหนองไทรส่วนใหญ่เป็นคลองลำห้วยและหนองน้ำขนาดย่อมซึ่งส่วนมากประชาชนจะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติในด้านอุปโภค บริโภค มากที่สุดโดยจะจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแหล่งน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้มากที่สุด
- ลำน้ำ, ลำห้วย 8 แห่ง
- บึง, หนอง 8 แห่ง
- สระน้ำ 23 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 8 แห่ง
- ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 6 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 11 แห่ง
- บ่อบาดาล 6 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ
- แห่ง
 
ด้านการคมนาคมและการจราจร
         สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในสภาพถนนลูกรังทำให้การเดินทางคมนาคมสัญจรไปมาต่างๆ ของประชาชนไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร โดยสภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร แบ่งได้ดังนี้
- ถนนลาดยาง ระยะทางรวม 4,135 เมตร
- ถนนคอนกรีต ระยะทางรวม 1,935 เมตร
- ถนนหินคลุก ระยะทางรวม 3,550 เมตร
- ถนนลูกรัง ระยะทางรวม 43,945 เมตร