องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560

สภาพทางเศรษฐกิจ

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
      อาชีพ
         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม คือ ทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย สวนผัก เช่น ผักคะน้า มะเขือ พริก รับจ้างทั่วไป และค้าขาย
      หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

1. ธนาคาร - แห่ง
2. โรงแรม  - ห แห่ง
3. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง
4. โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
5. โรงสี 5 แห่ง