องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
กองการศึกษาและวัฒนธรรม

นายนรินทร์ พันสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
นายนรินทร์ พันสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาลี นมขุนทด
นางสาวกัญญา พืดขุนทด
นางสาวธัญลักษณ์ สายบุญลี
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคี (เก่า)
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
 
นางสาวพวงพยอม ฝอดสูงเนิน
นางนุจรี ฟุ้งสันเทียะ
นางสาวพิมพา  รอดปันนา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ