องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.nongsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560

สำนักงานปลัด

นางสาวศุภาพิชญ์  เพียมะลัง
หัวหน้าสำนักปลัด
จ.อ.วีระยุทธ  ลุนตีบ
นางสาวภัทราวรรณ  แพวขุนทด
นางพัดชาอร  กาฬสินธุ์
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
 นายสัญญา  พื้นหัวสระ 
จ่าเอกเด่นศักดิ์ แสงชนะ นายอภิรักษ์ แก้วมะลัง
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกสินทร์  ประจงจิตร
นางประทุมทิพย์  ฝอดสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจำนงค์ เจ็กสูงเนิน
นายนำพล เกลื่อนกลางดอน
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ