องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวทิพรดา  ปุณยาโสตถิพงศ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสัญญา  นอกสระ นางสาวพลอยประภัส  จานแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนรินทร์ พันสวัสดิ์ นายวีรภัทร  ศิลาเลิศ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง