องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายอนุรัตน์  สุทธิประภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางทิพรดา สงนอก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวศุภาพิชญ์  เพียมะลัง นางสาวพลอยประภัส  จานแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนรินทร์ พันสวัสดิ์ นายวีรภัทร  ศิลาเลิศ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง