องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552
ปรับปรุง 18/8/2560

สมาชิกสภา อบต.

 
 
นายบุญช่วย  สวัสดิพูน
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมนึก  แถสูงเนิน
นายอนุรัตน์  สุทธิประภา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายนพดล  นาคทองหลาง
นายสุวรรณ  มิกขุนทด
นายบุญช่วย  สวัสดิพูน
นายสมพร  ดุขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   
 
 
นายอภิศักดิ์  แหขุนทด
นายบุญส่ง  อ้นสูงเนิน
นายสมศักดิ์  เหิงขุนทด
นายสุวิท  ภิรมย์ชม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
 
 
นายวิชาญ  มิกขุนทด
นายชัยรัตน์  ภูมิสง่า
นายสุทัศน์  แก้วพลกรัง
นายศรัณยู  ไกนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
นายสิทธิกร  ฝอดสูงเนิน
นายวิเชียร  ศรีภักดี
นายเทียม  ทูพันดุง
นางฉอ้อน  ธิมะดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
   
นายเดชะสิทธิ์  บางขุนทด
นายพรศักดิ์  อมฤทธิ์
นายสมบูรณ์  แพนขุนทด
นายบุญลือ  ดุกขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   

 

 

 นายสุวรรณ์  พามขุนทด

นายสมนึก  แถสูงเนิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11