องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายสมพร  ดุขุนทด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๘๖-๒๖๐๐๗๗๕


นายสมศักดิ์  เหิงขุนทด
นายอนุรัตน์  สุทธิประภา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๘๒-๐๕๘๒๖๕๑
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๘๕-๖๓๕๔๒๗๑

นายนพดล  นาคทองหลาง
นายสุพจน์  หุงขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๓
 โทร. ๐๙๘-๘๑๘๕๕๖๔๑
 โทร. ๐๘๙-๐๓๘๖๓๐๙

นายวิชาญ  มิกขุนทด
นายศรัณยู  ไกนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๖
 โทร. ๐๙๘-๘๑๘๕๕๖๔๑
 โทร. ๐๙๘-๘๑๘๕๕๖๔๑


นายเชิงชาย  เจียกสูงเนิน
นายวีระ  เสนคำสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๘
 โทร. ๐๖๑-๙๕๙๒๕๔๑
 โทร. ๐๘๐-๒๑๙๗๖๔๘

นายพรศักดิ์  อมฤทธิ์
นายประทีป  ต่างสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๙
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๐
 โทร. ๐๘๓-๒๑๒๖๕๔๙
 โทร. ๐๖๕-๐๗๔๗๗๔๙


นายวิชาญ  อำพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๑

 โทร. ๐๙๗-๓๓๖๙๔๒๙