องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongsai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

นายสมศักดิ์  เหิงขุนทด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๘๒-๐๕๘๒๖๕๑
นายวิชาญ  อำพันธ์ นายศรัณยู  ไกนอก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร. ๐๙๗-๓๓๖๙๔๒๙
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
โทร.
๐๙๘-๘๑๘๕๕๖๔๑

นายนพดล  นาคทองหลาง
นายอุทัย  สาแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๒
 โทร. ๐๙๘-๘๑๘๕๕๖๔๑

นายสุพจน์  หุงขุนทด นายวิชาญ  มิกขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕
 โทร. ๐๘๙-๐๓๘๖๓๐๙  โทร. ๐๙๘-๘๑๘๕๕๖๔๑
นายศรัณยู  ไกนอก นายเชิงชาย  เจียกสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๗
 โทร. ๐๙๘-๘๑๘๕๕๖๔๑  โทร. ๐๖๑-๙๕๙๒๕๔๑
นายวีระ  เสนคำสอน นายพรศักดิ์  อมฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๙
 โทร. ๐๘๐-๒๑๙๗๖๔๘  โทร. ๐๘๓-๒๑๒๖๕๔๙
นายประทีป  ต่างสันเทียะ นายวิชาญ  อำพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๑
 โทร. ๐๖๕-๐๗๔๗๗๔๙  โทร. ๐๙๗-๓๓๖๙๔๒๙