วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง (ตรายาง) จำนวน ๑๓ แบบ ๑๗ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะความยาว ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จำนวน ๑๑๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๒
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก(จากบ้านใหม่ประชาสรรค์ ถึง หนองแดง บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นทางแยกหน้าโรงเรียนหนองแดงถึงสี่แยกหนองเต่า บ้านหนองแดง หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง