วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (หมึกเครื่องถ่าเอกสารยี่ห้อ Sharp เลขภัณฑ์ 417-62-003) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) กองการศึกษา จำนวน 8 รายการ
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) สำนักปลัด จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองดินระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง