วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะตอนเดียว) หมายเลขทะเบียน บธ 5231 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายรณรงค์และป้ายบอกทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรณีเกิดสาธารณภัย จำนวน 14 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านใหม่ประชาสรรค์ถึงหนองแดง บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านใหม่ไปถึงบุฝ่าว บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านใหญ่ถึงคุ้มหนองเต่า บ้านหนองแดง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง