วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (ผ้าซับในสีม่วง 1 ม้วน, ผ้าซับในสีขาว 1 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 6,678 ถุง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 987 ถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนคอนกรีตเทศบาลหนองบัวโคกถึงสามแยกใต้ชลประทาน บ้านหนองกระโดน หมู่ 2
10  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาลุงขาว บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองตะไก้ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง