วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล (เกรดปรับแต่งผิวจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียน หมู่ 3 บ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาสูบน้ำจากห้วยลำมะหลอดเข้าสระน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านดอนแต้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดถึงคลองลำมะหลอด หมู่ ๗ บ้านดอนแต้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายพริก หมู่ 8 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง