วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อนมโรงเรียนและนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุงๆละ 120 กิโลกรัม จำนวน 800 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบถังคว่ำสแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อต้นกล้าพันธ์ไม้ (โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ) มะตูม จำนน 150 ต้น ขืี้เหล็ก 100 ต้น แคบ้าน 100 ต้น เพกา 100 ต้น สะเดาทะวาย 27 ต้น มะขามเทศ 28 ต้น พยุงขนาดสูง 1.5 เมตร 4 ต้น ตะเคียนขนาดสูง 1.5 เมตร 1 ต้น ยางนาขนาดสูง 1.5 เมตร 5 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้าง-ขุดลอกร่องระบายนำ้และวางท่อระบายนำ้ หมู่ท่ี่ 7 และ หมู่ท่ี่ 9 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง