วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นชายแดน) หมู่ ๑ บ้านโคกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางประกอบ เกลื่อนกลางดอน หมู่ ๑๑ บ้านโคกสามัคคีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด หมู่ ๒ บ้านหนองกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
จ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเวรยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายโครงการ พร้ัอมแผ่นพับ ดครกงารฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกีบสิ่งปฎิกูลและน้ำเสียฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง หมู่ท่ี่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง