วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองกระโดน หมู่ที่2
10  ก.ค. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,320 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน กรฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 27 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อนมโรงเรียน จำนวน 4 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศแยกชิ้นส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่1 ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระโดน ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง