วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนกรณีเกิดสาธารณภัย จำนวน 14 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านใหม่ประชาสรรค์ถึงหนองแดง บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านใหม่ไปถึงบุฝ่าว บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยกบ้านใหญ่ถึงคุ้มหนองเต่า บ้านหนองแดง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 33,300 ถุง และ นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 9,990 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กระบะ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กบ 6450 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 7,326 ถุง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง