วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบันทึกข้อมูลใน LTAX3000V4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบันทึกข้อมูลใน LTAX3000V4.0 งบประมาณประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 23,075 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 3,315 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0056 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0057 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบ้านนายปากดำ ถึงสามแยกอนามัยดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าซับใน สีขาว 1 ม้วน, ผ้าซับใน สีเหลือง 2 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง