วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ยก 8716 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนน บ้านดอนป่าโอบ หมู่ 6 และซ่อมแซมถนน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อตรายางวงกลม ขนาด 3 เซ็นติเมตร จำนวน 4 อัน ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 89-8939 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 7,656 กล่อง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
อาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 1,122 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์