วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 4,050 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำถุงยังชีพ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) ตามโครงการเฝ้าระวัง กักกันกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชานชนต้านยาเสพติดในตำบลหนองไทร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 จัดซื้อถ้วยรางวัลนักกีฬา, ชุดนักกีฬา, วัสดุและอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาแฟ้มพลาสติกสำหรับใส่เอกสาร ปากกา เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อมเย็บมุม จำนวน 49 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0001, 420-48-0002, 420-61-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0017 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคีเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง