วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp เลขครุภัณฑ์ 417-62-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทางบ้านนางปู บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและกำแพงหปากท่อ ค.ส.ล. บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบระบาย บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง พร้อมอุปกรณ์ดูแลรักษาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อท่อสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ขนาด 1.2x2.4 ม. จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง