วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านผู้ใหญ่เลียน ถึงบ้านป้าขัน บ้านหนองไทร หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยที่ 1 (เชื่อมต่อเส้นเดิม) บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขนาด 1.2x2.4 ม. จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์์ (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6120NV MX-238AT จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ 6450 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง