วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 19,544 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 2,800 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-60-0019 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) รหัส 420-48-0004 และรหัส 420-48-0005 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง